Struktūruotos bendrosios programos

Raktažodžiai: bendrosios programos

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas 

 

Ugdymas(-is) paradigmų kaitoje (2015)

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos:

Etninė kultūra:

Žmogaus saugos bendroji programa:

Pasipriešinimo istorijos programa:

Sveikatos ugdymo bendroji programa:

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa:

Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo bendrosios programos:

Žmogaus saugos bendroji programa:

Sveikatos ugdymo bendroji programa:

Rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo programa:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa:

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa:

Specialusis ugdymas(is), mokymosi ir švietimo pagalba

Jei mokykloje yra specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, svarbu, kad su jais dirbtų visa komanda – mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai. Tik bendradarbiaudami mokytojai gali teikti ugdymą, kuris atlieps geriausiai mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, o švietimo pagalba taps veiksmingesnė ir padedanti mokiniui dalyvauti ugdyme, įveikti mokymosi sunkumų priežastis. Kaip pritaikyti ugdymo turinį mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, mokytojui padės rekomendacijos, teikiamos savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos, mokyklos vaiko gerovės komisijos ir švietimo pagalbos specialistų. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijas.
Pritaikydami specialistų rekomendacijas mokytojai turėtų konsultuotis ir su mokinio tėvais. 
Kai klasėje mokosi 1–4 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, mokytojui gali būti nustatomas 5–10 proc. priedas prie atlyginimo. Kai 5 ir daugiau tokių mokinių, – iki 20 proc. priedas. Tai nustato Švietimo įstaigų ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

Dokumentai