Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo (2008)

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Įvadas (2008)

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos:

Etninė kultūra:

Pasipriešinimo istorijos programa:

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa:

Žmogaus saugos bendroji programa:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa:

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa: