Vidurinio ugdymo bendrosios programos:

 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa:

 

Žmogaus saugos bendroji programa:

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa: