Vidurinio ugdymo bendrosios programos:

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa:

Žmogaus saugos bendroji programa:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa: