Privatumo taisyklės

 

Bendra informacija

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
Nacionalinė švietimo agentūra
Įstaigos kodas 305238040
Buveinės adresas: K. Kalinausko g. 7, Vilnius, 03107

Tel.8 658 15804
El. paštas info@nsa.smm.lt

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes kiekvieną kartą lankydamiesi Duomenų valdytojui priklausančiose interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PT. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse / socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir (ar) paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją apie jus renkame? Kaip naudojame jūsų informaciją?

Renkame tiesiogiai jūsų pateikiamą informaciją. Mūsų svetainės suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pvz., galimybė naudotis skaitmeninių mokymo priemonių elektronine erdve „Ugdymo sodas“ (toliau – „Ugdymo sodas“) suteikiama ir registruotiems, ir neregistruotiems vartotojams. Tačiau bet kuriuo atveju, jei norite sukurti savo paskyrą ir naudotis registruotiems vartotojams suteikiamomis platesnėmis galimybėmis, prašome Jūsų pateikti registracijai būtinus asmens duomenis. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju jums gali būti neleidžiama naudotis registruotiems vartotojams prieinamu platesniu turiniu.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas:

Duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenys

Saugojimo terminas (pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti)

Tvarkymo pagrindas

Registracija „Ugdymo sode“

vardas, pavardė, el. pašto adresas

1 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo. Aktyvus veiksmas – prisijungimas prie paskyros

Sutikimas

Paveikumo analizė „Ugdymo sode“, registracija į kvalifikacijos tobulinimo renginius

Telefono numeris, adresas, informacija apie darbovietę, darbo stažą ir kvalifikaciją, jos tobulinimo faktus, kompetencijos, duomenys apie veiklą skaitmeninių mokymo priemonių elektroninėje erdvėje „Ugdymo sodas“

1 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo. Aktyvus veiksmas –prisijungimas prie savo paskyros.

Sutikimas

https://ugdome.sodas.lt naujienlaiškių siuntimas*

elektroninio pašto adresas

1 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo arba atsisakius naujienlaiškio. Aktyvus veiksmas –prisijungimas prie savo paskyros arba naujienlaiškio atidarymas.

Sutikimas

Surinktą informaciją galime naudoti kitais tikslais tik su Jūsų sutikimu*.

* Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis anksčiau nurodytais žvaigždute pažymėtais tikslais.

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Mes atskleisime Jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams.

 • Įgyvendinamo projekto partneriams ir įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz.,  paslaugų teikėjui, kuris organizuoja mokymų įgyvendinimą (įmonei, kurios serveryje saugomi asmens duomenys, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan. Šių įmonių galimybė naudotis jūsų informacija yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais negu paslaugų teikimo mums tikslais.

 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

 Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);

 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytojo teises, turtą ar užtikrinti jo saugumą;

 • galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovės perdavimo ar bankroto atveju;

 • kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

 Atvejai, kai mes perduosime informaciją:

 • jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti jūsų asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu. 

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją? 

Įdiegėme protingas ir atitinkamas fizines, organizacines bei technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio ar paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. 

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 • Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti anksčiau išvardytų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukų naudojimas

Jums lankantis Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą ir rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad Nacionalinės švietimo agentūros valdomai „Facebook“ paskyrai taikoma šio socialinio tinklų slapukų politika.

Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (ar) ištrinti slapukus. Išsamesnės informacijos pateikiama adresu aboutcookies.org. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pvz.,pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. 

Slapuko naudojimo vieta 

Slapuko pavadinimas 

Paskirtis 

Naudojami duomenys 

Galiojimo terminas

_ga

Google Analytics naudojimui

Naudojama tik vartotojų atskyrimui

2 metai

_gid

Google Analytics naudojimui

Naudojama tik vartotojų atskyrimui

24 valandų