Skaitmeninės mokymo priemonės 9-12 kl.

Skaitmeninė mokymosi priemonė Dorinis ugdymas 11-12 kl. skirta padėti mokytojams strategiškai suplanuoti pamokas ir pamokų ciklus, skatinti mokinių susidomėjimą, refleksiją, mokyti išreikšti save originaliu būdu, improvizuoti, mąstyti aktyviai ir paaiškinti savo mintis, bendradarbiauti.

 
   

Skaitmeninė mokymo priemonė Lietuvių kalba ir literatūra 9-10 kl. skirta papildomam darbui 9–10 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, ir savarankiškam darbui. Ji apima privalomos programos kursą, pateikiama medžiaga yra suskaidyta pagal temas, epochas, ar privalomus autorius. Medžiaga parengta pagal naujosios lietuvių kalbos ir literatūros programos projektą.

 

   

Skaitmeninė mokymo priemonė Lietuvių kalba ir literatūra 11-12 kl. skirta papildomam darbui 11–12 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, ir savarankiškam darbui. Ji apima privalomos programos kursą, medžiaga yra suskaidyta pagal temas epochas, ar privalomus autorius. Tai yra ir papildoma mokymo priemonė kartu su mokytoju, ir kartu savarankiško mokymosi priemonė, skirta nuotoliniam darbui.

 
   

Skaitmeninė mokymo priemonė Tautinių mažumų kalbos 9-12 kl.  skirta grožinių ir negrožinių tekstų suvokimo ir tekstų kūrimo įgūdžiams suformuoti ir tobulinti, parengta pagal Pagrindinio ugdymo (2008 m.) ir Vidurinio ugdymo (2011 m.) Tautinių mažumų gimtųjų kalbų programą. Joje galima rasti skirtingų mokymosi objektų skirtų 9-10 klasėms ir 11-12 klasėms: teksto suvokimo užduotys, teksto kūrimo užduotys, literatūrinių ir kultūrinių įvykių laiko juosta, reikšminių sąvokų žodynas, skaitmeninių kūrinių biblioteka.

 

   

Skaitmeninė mokymo priemonė Istorija 9-12 kl. ir joje esantys 40 mokomųjų objektų (toliau – MO) atitinka Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programą, mokytojams ir mokiniams suteikia galimybę naudotis specialiai šiai priemonei sukurtais vaizdiniais šaltiniais ir parengta dalykine informacija. Priemonėje didelis dėmesys skiriamas mokinių savarankiškam darbui, sudaroma galimybė taikyti mokymą skirtingiems mokymosi stiliams. Čia pateikiama tekstinė dalykinė medžiaga, vaizdo įrašai, nuotraukos, animuoti vaizdai, žemėlapiai ir kt. MO suprogramuotos įvairių tipų ir lygių užduotys. Užduočių (įsi)vertinimas skatina siekti geresnių mokymosi rezultatų, stiprina mokymosi motyvaciją ir padeda pereiti į aukštesnį mokymosi lygį.

 

   

Skaitmeninė mokymo priemonė Matematika 11-12 kl. – tai struktūriškai vienodai pateikta didžioji dalis vidurinės mokyklos 11–12 klasių kurso. Parengta medžiaga nesusieta su jokiu konkrečiu vadovėliu ir gali būti naudojama tiek pamokų metu, tiek savarankiškai siekiant gilinti žinias. Priemonę sudaro 41 mokymosi objektų rinkinys (aiškinamoji medžiaga ir užduotys), 11 temų įtvirtinimo, pasitikrinimo rinkiniai, savo struktūra atitinkantys valstybinius egzaminus. Taip pat rasite statistinių duomenų analizės, standartinių funkcijų, formulių įrankius ir kitą reikalingą medžiagą. Savarankiškai dirbantiems mokiniams ši priemonė gali būti nepakeičiama ne tik nagrinėjant naują medžiagą, bet ir sisteminant ar kartojant išeitą kursą, rengiantis kontroliniams darbams ar egzaminams.

 

 

   

Skaitmeninė mokymo priemonė Chemija 9-12 kl. – tai modernus žvilgsnis, suteikiantis galimybę chemijos pamokose veiksmingai naudoti informacines technologijas. Priemonę sudaro 30 mokymo objektų rinkinių, interaktyvi periodinė cheminių elementų lentelė, uždavinių sprendimo, formulių ir reakcijos lygčių rašymo, erdvinių molekulių modelių kūrimo įrankiai, žinynas. Rinkiniuose pateikiami įdomūs, mokinių žingeidumą skatinantys ir mokytis motyvuojantys įvadai: teorinė medžiaga, reakcijos lygtys, rodomi filmuoti demonstraciniai bandymai. Priemonėje pateikiamos pratybos ir užduotys, skirtos patikrinti arba pasitikrinti turimas žinias, pratybų užduočių lapai, 15 kūrybinių laboratorijų su darbo lapais, kuriuose mokiniai gali modeliuoti, planuoti ir atlikti virtualius eksperimentus bei tiriamuosius darbus.

 

   

Skaitmeninė mokymo priemonė Geografija 9-12 kl. ir joje esantys 40 mokomųjų objektų (toliau – MO) atitinka Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programą, mokytojams ir mokiniams suteikia galimybę naudotis specialiai šiai priemonei sukurtais vaizdiniais šaltiniais ir parengta dalykine informacija. Priemonėje didelis dėmesys skiriamas mokinių savarankiškam darbui, sudaroma galimybė taikyti mokymą skirtingiems mokymosi stiliams. Čia pateikiama tekstinė dalykinė medžiaga, vaizdo įrašai, nuotraukos, animuoti vaizdai, žemėlapiai ir kt. MO suprogramuotos įvairių tipų ir lygių užduotys. Užduočių (įsi)vertinimas skatina siekti geresnių mokymosi rezultatų, stiprina mokymosi motyvaciją ir padeda pereiti į aukštesnį mokymosi lygį. Skaitmeninėje mokymo priemonėje numatyta galimybė gauti grįžtamąjį ryšį, matyti mokinių pasiekimus ir kurti savąją mokymo ar mokymosi strategiją, prisiimti atsakomybę už mokymosi rezultatus.

 
   

Skaitmeninė mokymo priemonė Meninis ugdymas 9-12 kl. skirta padėti mokiniams siekti programoje numatytų mokymo ir mokymosi tikslų, skatinti mokymosi motyvaciją, aktyvią ir įvairią bei savarankišką mokinio mokymosi veiklą pateikiant įvairias veiklas / užduotis, skirtas integruotai taikomojo ir kūrybinio pobūdžio mokomajai veiklai: projektavimui, tyrimui, probleminiam mokymui, kūrybinių užduočių sprendimui.

 
   

Skaitmeninė mokymo priemonė Technologijos 5-10 kl. paskirtis – padėti mokiniams ugdytis technologinę ir bendrąsias kompetencijas, siekti technologinio ugdymo programoje numatytų mokymo ir mokymosi tikslų, skatinti mokymosi motyvaciją, aktyvią ir įvairią bei savarankišką mokinio mokymosi veiklą pateikiant įvairias veiklas / užduotis, skirtas integruotai taikomojo ir kūrybinio pobūdžio mokomajai veiklai: projektavimui, tyrimui, probleminiam mokymui, kūrybinių užduočių sprendimui.