Metodinė medžiaga

Metodinis leidinys, skirtas gamtos mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Medžiaga skirta biologijos, fizikos ir fizinio ugdymo mokytojams. Leidinyje pateikiama medžiaga, parengta remiantis projekto vykdytų mokymų dalyvių sukurtais veiklų planavimo ir užduočių pasiekimams ugdyti ir vertinti pavyzdžiais. Pateiktos rekomendacijos, pavyzdžiai ir jų paaiškinimai padės sėkmingai įgyvendinti į kompetencijų ugdymą orientuotas atnaujintas Bendrąsias programas, paskatins mokytojus taikyti individualius mokinių ugdymosi poreikius atliepiančias ugdymo strategijas, kurti naujas aplinkas, taikyti mokytis ir aukštesnių pasiekimų siekti padedantį vertinimą.

Leidinys parengtas įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2022 m.