Metodinė medžiaga

Metodinis leidinys, skirtas socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Leidinyje dalijamasi gerąja patirtimi, siūloma mokytojams aktualių temų, mokytojams pateikiami kūrybinės ir tiriamosios veiklos planai, mokinių pasiekimų vertinimo pavyzdžiai. Leidinį sudaro dalys: „Dorinis ugdymas: etika ir tikyba“, „Geografija“, „Istorija“ ir „Pilietinis ugdymas“.

Kiekvienoje iš dalių pateikiamas teorinis įvadas ir praktinė metodinė medžiaga, parengta iš projekto dalyvių pasiūlytų edukacinių veiklų bei pamokų planų. Sudarant leidinio turinį pirmiausia atsižvelgta, ar tam tikro dalyko medžiagos ugdymo tikslai atitinka Bendrosiose programose numatytus ugdymo tikslus ir ar galėtų turėti efektyvų poveikį gerinant bendrųjų bei esminių dalykinių kompetencijas.

Leidinys parengtas įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2022 m.